Wonen - Energie & duurzaamheid

We willen duurzaamheidsinvesteringen doen waar we op korte en middellange termijn geen spijt van krijgen. Woningen worden zoveel mogelijk op elementniveau verduurzaamd. Zo wordt er stapsgewijs gewerkt aan de duurzaamheidsopgave.

 • Warmtenet

  In 2018 hadden we 20 warmtenetten in 13 complexen. In 2018 vervingen we geen installaties. De tarieven zijn vastgesteld op basis van de te verwachten kosten, waarbij in de eindafrekening eventuele overschotten werden teruggestort aan de huurders.

 • Energielabels

  De gemiddelde energetische kwaliteit van de ZVH-woningen verbeterde in 2018 ten opzichte van 2017. Dit komt onder andere door:

  • de afgeronde renovatie van de Indigoflat (van label G naar A);
  • uitgevoerd planmatig onderhoud aangevuld met isolerende maatregelen op de Jasper/Heinsiusstraat;
  • de nieuwe opname van ± 1.000 woningen waarvan het energielabel was verlopen. Eind 2018 hadden we 550 woningen minder met een E, F of G-label dan in 2017.

  Inmiddels heeft 51% van onze woningen een A, B, of C-label, in 2017 was dit aandeel nog maar 41%.

  Energielabels

    2018 2017
  A 910 507
  B 668 772
  C 1027 893
  D 1107 1190
  E 523 737
  F 257 444
  G 527 676
 • Duurzaamheid

  Begin 2018 stelden we een beleidskader op voor het verduurzamen van ons bezit. Hiertoe maakte bureau Overmorgen een analyse en brachten ze advies uit over de duurzaamheidsaanpak van onze woningvoorraad. Deze aanpak stippelt een grove route uit naar 2050, het jaar waarin we CO2- neutraal moeten zijn. Omdat we nog ruim 31 jaar te gaan hebben voordat het zover is en de verwachting is dat de techniek zich nog flink ontwikkelt, starten we de uitvoering van zogenaamde ‘no regret’-maatregelen op natuurlijke onderhoudsmomenten.

  Dat betekent dat we de eerstkomende 5 jaar (start 2019) vooral inzetten op het verbeteren van isolatie en ventilatie van de DAEB-woningen met de slechtste energielabels (E, F en G), hoogste energieverbruik en meeste vocht-, tocht- en schimmelproblemen. Deze verbeteringen voeren we uit bij renovaties, planmatig onderhoud en bij mutatieonderhoud. Naast isoleren en ventileren bereiden we woningen gefaseerd voor op de energietransitie door voorbereidingen te treffen voor elektrisch koken. In de meerjarenbegroting is € 5 miljoen budget per jaar opgenomen voor duurzaamheidsinvesteringen.