Over ZVH - Inrichting organisatie

Woningcorporatie ZVH is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Onze missie is het bieden van kwalitatief goede huisvesting voor mensen met de laagste inkomens binnen Zaanstad, nu en in de toekomst. Onze belangrijkste elementen van gevoerd beleid zijn geweest betaalbaarheid, excellent beheer van de huidige voorraad, duurzaamheid, beschikbaarheid en participatie. In 2018 was ZVH conform onderstaand organogram ingericht. De organisatie is gekanteld, onze klant staat bovenaan.

 • Zelforganisatie

  In 2018 kreeg zelforganisatie bij ZVH goed vorm. Sinds medio 2018 hebben we geen leidinggevenden meer. De medewerkers zijn autonoom en we sturen samen. In 2018 is een BestuursAdviesTeam ingericht dat in 2019 wordt bemenst. Dit team ondersteunt en adviseert de bestuurder in de besluitvorming vanuit het 3-kamermodel; financiële kamer, vastgoedkamer en maatschappelijke kamer. Medewerkers kunnen bij elkaar en bij het BAT terecht voor vragen, dilemma’s etc. en zijn ook welkom om in het wekelijkse overleg met bestuurder en BAT aan te schuiven.

  Alle teams beschikken over een eigen dashboard waarop onder meer de cijfers van de klantwaardering dagelijks bijgewerkt worden. Daarmee kregen we een tool in handen om zelf te kunnen sturen op de klanttevredenheid; een enorme vooruitgang in de klant centraal stellen en de verantwoordelijkheid bij de medewerkers leggen. De medewerkers zijn blij met het vertrouwen dat ze kregen en nemen zelf verantwoordelijkheid om hun werk zo goed mogelijk te doen.

 • Personele cijfers over 2018

  Bezetting

    Fte’s Aantal Man Vrouw
  1-1-2018 39,81 44 42% 57%
  31-12-2018 37,39 42 42% 57%

  In- en uitstroom

  Aantal medewerkers
  1-1-2018
  Instroom Uitstroom Aantal medewerkers
  31-12-2018
  44 7 9 42

  Verzuim

  2018 2017
  3,15% 8,11%

  Het verzuimpercentage daalde in 2018 drastisch ten opzichte van het jaar ervoor, voornamelijk door een afname van langdurig verzuim. De norm voor 2018 was 5,0%.

  In 2018 organiseerde ZVH samen met een aantal andere corporaties in de regio een vitaliteitsweek. Medewerkers konden tijdens deze week meedoen met diverse activiteiten, alles in het teken van vitaliteit. Tevens konden onze medewerkers zich aanmelden voor een persoonlijke gezondheidscheck. Medewerkers ontvingen na afloop een persoonlijk rapport waarmee ze aan de slag konden.

 • Interview Ondernemingsraad ZVH

  Ondernemingsraad ZVH:
  ‘Frank is 100% echt’

  De Ondernemingsraad bestaat uit 3 leden en vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van ZVH. De ondernemingsraad en bestuurder overlegden in 2018 7 keer. De raad adviseert het bestuur over onderwerpen als het ondernemingsplan, een reorganisatie en het personeelsbeleid. Hoe kijkt de raad terug op 2018? We vroegen het aan Charl Hollander en Jos Konijn.

  Waarom word je lid van de Ondernemingsraad (OR)? Complexbeheerder Jos en ICT’er Charl zijn er eensluidend over: om je betrokkenheid te tonen met de organisatie en je collega’s. Jos doet dit werk al elf jaar, met veel plezier! Hij is secretaris van de OR. Charl trad zo’n vijf jaar geleden toe tot de OR en is de voorzitter. De tijdsinvestering is ‘te doen’, vinden beiden.

  ZVH is in rustiger vaarwater gekomen, de crisis en reorganisatie zijn achter de rug. Hoe vreemd het ook klinkt, die reorganisatie had Charl niet willen missen: ‘Die was voor ons erg leerzaam. En ik vermoed voor onze bestuurder Frank van Dooren ook. Wat eerst een conflict leek, werd een verrassend constructief traject. Daarin gingen we op zoek naar de gezamenlijkheid, we deelden namelijk wel de doelen voor onze klanten en medewerkers. Vervolgens hebben we de verschillen overbrugd over de wijze waarop we die doelen wilden realiseren. Dat leidde tot zelforganiserende teams, een andere managementstijl en een ontwikkeltraject voor medewerkers.’

  Samenwerking

  Is dit voorbeeld toonaangevend voor de samenwerking? Charl en Jos: ‘Wel voor de samenwerking de laatste tijd. ZVH staat als een huis, is financieel gezond nu. Toen we onder toezicht stonden, kon er niet veel en kon Frank ook niet veel ruimte geven. Hij heeft zijn stijl aan moeten passen aan de omstandigheden. Nu is hij relaxter, ZVH kan meer: huurmatiging, beter beheer en mogelijk zelfs nieuwbouw. De samenwerking is in het algemeen goed, soms spannend. Frank is gevoelig voor goede argumenten. Hij gaat altijd het gesprek aan als je hem opzoekt.’

  De OR werd in een vroeg stadium betrokken bij het ondernemingsplan, het beoordelingssysteem en een wijziging in de medezeggenschap van medewerkers. De raad geeft de bestuurder gevraagde en ongevraagde adviezen.

  Resultaat

  Jos en Charl zijn trots op de resultaten en op de goede samenwerking. Maar het belangrijkste resultaat komt van de klanten van ZVH. Charl: ‘In het nieuwe organogram staat de klant bovenaan getekend. Leuk zo’n kanteling op papier, maar werkt het ook in de praktijk? Gelukkig wel! Onze huurders geven ZVH een 8+ voor de dienstverlening.’

  In het algemeen ligt ZVH goed op koers, vinden beide OR-leden. ‘We zijn een sterke organisatie geworden, die in staat is bijzondere dingen te realiseren in de stad en maatwerk te leveren voor de huurders. Kijk naar de renovatie van de Kleurenbuurtflats. We luisteren goed naar onze klanten en zijn slagvaardig: we schakelen snel van idee naar uitvoering.

  ZVH heeft de ambitie om een excellent beheerder te zijn. Charl: ‘Uit de klanttevredenheidenquêtes komt naar voren dat de kwaliteit van de woningen laag gewaardeerd wordt, hier heeft ZVH voor de komende jaren nog een uitdaging.’

 • Dochters en deelnemingen

  Eind 2018 kenden wij onderstaande groepsstructuur:

  Groepsstructuur per 31 december 2018

   

  De definitieve afwikkeling en ontmanteling van de Conrad Zaandam BV loopt nog. De verwachting is dat deze in 2019 plaatsvindt.