Wonen - Leefbaarheid & handhaving

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen in hun woning en in de buurt waar zij leven. We stimuleren onze bewoners om initiatieven te nemen op dit vlak. Binnen de complexen zelf zijn nog veel verbeteringen mogelijk waar het gaat om schoon, heel en veilig. Dat kan door actieve naleving van de huurovereenkomsten en huisregels. Met samenwerkingspartners stemmen we verantwoordelijkheden af als het gaat om handhaving in en rond onze complexen.

 • Overlast

  In 2018 ontvingen wij 246 meldingen van overlast of ernstige zorg. Hieruit zijn 128 dossiers gevormd. Veelal sporen we de melder aan om eerst zelf de buren aan te spreken. Leidt dat niet tot een positief resultaat, dan verwijzen we de huurder naar Beter Buren (zie ook 3.3). In sommige gevallen schakelden wij de politie, het sociaal wijkteam of een andere zorginstantie in.

  Als ook dat niet leidt tot een oplossing maken we een plan van aanpak voor interventie vanuit ZVH. In 2018 brachten wij geen overlastzaken voor de rechter. Wel gaven wij een aantal (vrijwillige) gedragsaanwijzingen.

  De meeste meldingen gaan over geluidsoverlast. Daarnaast valt het op dat er in toenemende mate overlast is van verwarde personen.

 • Zorg

  Naast de aanpak van overlast signaleren we een stijging van zorgwekkende situaties achter de voordeur van onze huurwoningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervuiling, psychische problemen, eenzaamheid en huiselijk geweld. Op de meeste dossiers waar zorg nodig was, bleek ook al zorg aanwezig of te zijn geweest.

 • Buurtbemiddeling

  In Zaanstad en Wormerland is sinds 2002 een succesvol team buurtbemiddelaars actief. Deze getrainde vrijwilligers, vaak met een mediation-achtergrond, helpen bewoners bij het oplossen van conflicten met hun buren in straat of complex.

  2018 was het vijfde jaar dat Buurtbemiddeling is ondergebracht bij Stichting Beter Buren. ZVH betaalde in 2018 ruim € 13.000,- als bijdrage aan het project.

  Het aantal aanmeldingen steeg in 2018 opnieuw: 422 in totaal voor Zaanstad en Wormerland. Een stijging van 37 ten opzichte van 2017.

  In 2018 waren 43 meldingen van ZVH-huurders (2017: 42). ZVH deed zelf 13 aanmeldingen. De meeste ZVH-huurders benaderden zelf Beter Buren. Dat past in het beleid waarin we mensen stimuleren om zelf actie te ondernemen om de relatie met hun buren goed te krijgen.

 • Woonfraude

  In 2018 zijn 20 nieuwe adressen bij ons gemeld waar mogelijk sprake is van woonfraude. 48 dossiers sloten we af. Er is 1 rechtszaak gestart in verband met onderhuur. Deze bewoners verlieten de woning voordat de zitting van de bodemprocedure plaatsvond. 1 rechtszaak is gestart in verband met vakantieverhuur via AirBnB. ZVH won de zaak en deze huurder moest de woning verlaten. Op de meeste onderzochte adressen was geen sprake (meer) van onrechtmatige bewoning.

 • Hennep

  In 2018 heeft de politie in 7 woningen een hennepkwekerij ontmanteld (2017: 6). ZVH hanteert een ‘zero-tolerance’ beleid, dat wil zeggen dat we het huurcontract zo snel mogelijk beëindigen na een ontmanteling. 5 huurders zegden de huur na aanschrijven zelf op en voor 2 huurders zijn wij een rechtszaak gestart. ZVH is bij beide in het gelijk gesteld. Daarnaast startte ZVH een rechtszaak tegen een huurder waar eind 2017 een hennepkwekerij ontmanteld is. ZVH verloor deze zaak.

  ZVH werkt nauw samen met externe partijen om deze illegale, vaak overlastgevende en gevaarlijke situaties aan te pakken. Deze aanpak legden we vast in een convenant. Twee woningen zijn op last van de burgemeester voor 3 maanden gesloten.