Wonen - Samenwerking en overleg met belanghouders

We streven naar een goede samenwerking met het gemeentebestuur van Zaanstad en de Zaanse corporaties, onder andere omdat de verduurzaming een gemeenschappelijke aanpak in de stad vraagt. Met de zorgpartijen zijn we op verschillende niveaus in goed overleg om de samenwerking verder te versterken om zo de kwetsbare huurder de aandacht en zorg te geven die ze verdienen in onze samenleving. Onze Bewonersraad proberen we zo vroeg mogelijk te betrekken bij belangrijke besluitvorming.

 • Samenwerking met belanghouders

  Onze belangrijkste belanghebbende partijen (‘stakeholders’) zijn:

  • gemeente Zaanstad;
  • collega-corporaties, met name die in ons werkgebied: Parteon, Rochdale, Eigen Haard, Wormer Wonen en Woonzorg Nederland;
  • de Bewonersraad (BBZ: Belangenvereniging voor bewoners van ZVH-woningen);
  • de bewonerscommissies;
  • zorgpartijen die van ZVH huren (o.a. Leviaan, Odion, Leger des Heils, DNO Doen).

  Met deze organisaties vond in 2018 overleg plaats op bestuurlijk niveau, op beleidsmatig vlak en in de uitvoering (projecten, verhuur). In het onderlinge overleg met Zaanse corporaties is onder meer gesproken over de inhoudelijke voorbereiding van samenwerkings- en prestatieafspraken.

  Raamovereenkomst

  Gemeente, corporaties en huurders sloten met elkaar een raamovereenkomst 2016-2020, die op basis van de gemeentelijke woonvisie een meerjarenperspectief op het wonen in Zaanstad geeft. De raamovereenkomst 2016-2020 biedt een kader om de jaarlijks te actualiseren prestatieafspraken aan te toetsen.  Deze prestatieafspraken zijn wettelijk verplicht en concreter.

  In 2019 maken gemeente, corporaties en huurdersorganisaties met elkaar een nieuwe raamovereenkomst voor de periode 2020 tot 2024.

  Prestatieafspraken

  De prestatieafspraken waaraan ZVH zich heeft verbonden, sluiten aan bij het eigen Ondernemingsplan 2015-2019 en het portefeuilleplan 2016-2025. De gemeente, corporaties en huurdersverenigingen hebben het proces van de prestatieafspraken 2018 samen doorlopen. ZVH is individueel verantwoordelijk voor haar activiteiten die bijdragen aan de afgesproken prestaties, maar de Zaanse corporaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen hiervan. De nadruk in de prestatieafspraken 2018 ligt voor de sociale huursector op het gebied van betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen.

  De komende jaren staat alles in het teken van meer sociale huurwoningen. Vanaf 2019 zal de bouw van de sociale nieuwbouw in Zaanstad weer op gang komen. Naast meer sociale huurwoningen zijn er ook prestatieafspraken gemaakt over onder meer verduurzaming van woningen, doorstroming, ouder worden in Zaanstad en ondersteuning aan kwetsbare Zaankanters. De Zaanse woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de ambities van de gemeente Zaanstad om een klimaatneutrale stad te worden. In 2018 zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van een warmtetransitieplan voor heel Zaanstad. In dit plan wordt bekeken welke warmtebronnen in welke wijk alternatieven kunnen zijn voor gas. Huurders worden hier actief bij betrokken. Betaalbaarheid blijft de leidraad.

  Tegelijk werkten we in 2018 aan de prestatieafspraken voor 2019. Half december 2018 ondertekenden we de prestatieafspraken voor 2019. Corporaties, huurders en gemeente maakten de afspraken op een toegankelijke wijze zichtbaar in een infographic.

  Convenanten

  ZVH is samen met de Zaanse corporaties, gemeente en huurders op meerdere wijzen met elkaar verbonden, waarbij ook andere partijen betrokken zijn. In 2018 liepen de volgende convenanten:

  • Convenant Voorkomen betaalachterstand en huisuitzettingen (gemeente, sociaal wijkteams en corporaties)
  • Convenant Buurtbemiddeling Zaanstreek (Beterburen, gemeenten Zaanstad, Wormerland, corporaties)
  • Convenant stedelijke vernieuwing (corporaties en bewonersorganisaties Zaanstad en Wormerland)
  • Convenant woonwijs: aanpak onrechtmatige bewoning en uitkeringsfraude in Zaanstad (Gemeente Zaanstad, Rochdale, ZVH, Eigen Haard, Wormer Wonen)
  • Convenant inzake integrale aanpak van hennepkwekerijen in Zaanstreek-Waterland (Gemeenten binnen het gebied van de eenheid Noord-Holland, Politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, Netbeheerder Liander, UWV, PWN)

  Woondialoog

  In maart en in november 2018 organiseerden de Zaanse corporaties gezamenlijk een ‘Woondialoog. Doel van de woondialoog was om met professionals in wonen, welzijn en zorg actief in Zaanstad in gesprek te gaan over maatschappelijke thema’s die ons raken.

  Afgelopen jaar waren de thema’s ‘huisvesting van kwetsbare mensen’ en ‘de toekomstbestendigheid van de wijk’. De opbrengsten van deze bijeenkomsten worden onder andere meegenomen in de voorbereidingen voor de prestatieafspraken 2019 en verder.

  Bewonerscommissies

  In 2018 was Frank van Dooren te gast bij de commissies Gortershof , ’t Fluytschip en De Nieuwe Thuishaven.

  Ook organiseerde ZVH een algemene bijeenkomst met de bewonerscommis­sies op de Peperstraat. Doel van deze bijeenkomst was onze waardering te tonen voor al het werk dat deze vrijwilligers leveren. Ook praatten we de commissieleden over de nieuwe werkwijze en vroegen we hen feedback.

 • Bewonersraad: Interview

  ‘Er is altijd tijd en ruimte voor overleg’

  De Bewonersraad ZVH is een belangenvereniging voor alle bewoners van ZVH-woningen. De raad adviseert over organisatiebrede onderwerpen. Denk aan het ondernemingsplan, huurbeleid, onderhoudsbeleid en de dienstverlening. Hoe ervaart de Bewonersraad de samenwerking met ZVH en met bestuurder Frank van Dooren? We vroegen het aan Esengül Toprak en Erik Hazeleger.

  Het bestuur van de Bewonersraad (BR) heeft een kantoor in het kleurrijke buurtgebouw aan de ds. Martin Luther Kingweg, midden tussen de Kleurenflats. Het is etenstijd en dat is te merken; heerlijke geuren hangen in het gebouw. Kinderen spelen tikkertje in de gang. Esengül Toprak, voorzitter en penningmeester van de BR, vertelt: ‘ZVH renoveert de Kleurenflats en dat is voor bewoners echt heftig. Je moet je voorstellen dat je woning totaal verbouwd wordt. Dan wil je daar even niet zijn. Daarom kunnen bewoners zich hier terugtrekken, eten, koken en ontspannen.’

  Esengül zit bijna drie jaar in de BR. Een andere ingrijpende renovatie was voor haar de aanleiding om dit werk te gaan doen: ‘In 2016 renoveerde ZVH de E-flats. Dat ging destijds minder soepel dan de Kleurenflats nu. Ik was lid van de bewonerscommissie en werd gevraagd voor de BR. Overigens heeft ZVH veel geleerd van de renovatie in de E-flats. In de Kleurenbuurt doet ze het veel beter. Er is betere communicatie, de renovatie wordt in delen uitgevoerd en er wordt veel beter voor de bewoners gezorgd.’

  Esengül doet dit werk met plezier, samen met secretaris Ingrid Redeker en vicevoorzitter Erik Hazeleger. Erik reageerde op een oproep voor een nieuw BR-lid. ‘Ik vind het leuk om mensen te helpen en ze beter te leren kennen’, aldus Erik. Hij heeft communicatie en ICT in zijn takenpakket, en zorgde voor een nieuw logo en moderne communicatiemiddelen. Nu onderzoekt hij samen met zijn collega’s hoe de BR op een ludieke manier nieuwe, liefst jongere mensen kan aantrekken.

  Samenwerking

  Het bestuur van de BR werkt nauw samen met een adviesraad van zes bewoners. Esengül: ‘Echt betrokken mensen, die geven om hun buurt en met wie wij goed samenwerken. We hebben begrip voor elkaars rol.’

  Ze is zondermeer positief over de samenwerking met de bestuurder Frank van Dooren en bestuurssecretaris Ilse Kuik. Waarom? ‘Frank is oprecht geïnteresseerd in onze mening. Hij betrekt de BR in een vroeg stadium bij belangrijke onderwerpen. Bij het ondernemingsplan bijvoorbeeld, vroeg hij ons: hoe wil je betrokken worden, welke onderwerpen vind je echt belangrijk? Vanaf stap 1 deden we mee.’

  Ook bij de huuraanpassing 2018 verliep het op die manier. Erik: ‘We keken vooraf mee en begrepen de gevolgen van bepaalde keuzes daardoor beter. We hebben in 2018 niet alles gekregen voor de middeninkomens. Maar de keuzes voor de lage inkomens zijn helemaal de onze. Zo’n 80% van de huurders met een laag inkomen kreeg 0% huurverhoging. Hoe mooi is dat!’

  Lerende organisatie

  ZVH is een lerende organisatie. Dat blijkt niet alleen in de Kleurenbuurt, waar ZVH lering trok uit vorige ervaringen, maar ook in het algemeen. ‘De communicatie met huurders verloopt steeds beter, ZVH leert van fouten. Frank is daarbij voorbeeldgevend en altijd bereid om bij te sturen’, aldus Esengül. ‘Wij zijn zelf ook open en direct, en dat krijgen we terug van ZVH en zijn bestuurder.’

  Toegankelijk

  Erik: ‘Je bent snel in gesprek met de mensen van ZVH. Ik denk dat dit door de grootte van de organisatie komt.’ Beiden zien ZVH als een typisch Zaanse club, een voorbeeld voor de sociale woningbouw in de stad. Daarbinnen is Frank het visitekaartje: hij kent veel huurders en veel huurders kennen hem. Esengül: ‘Hij is veel buiten te vinden, op zoek naar contact. Hij is niet het type ‘ouwe-jongens-krentenbrood’, hij heeft wel gezag. Je kunt hem ook niet makkelijk om de tuin leiden, hij weet veel van de woningen en buurten van ZVH, hij is er trots op en laat dat graag aan anderen zien!’

  Prestatie van formaat

  Wat zondermeer opvalt, is de ontwikkeling die ZVH doormaakte. De corporatie stond onder curatele en kwam er bovenop. Inmiddels is er ruimte om te investeren. Esengül: ‘Wij ervaren dat de bewoners weer geld terugkrijgen. Via betaalbare huren, goed onderhoud en mogelijk in de toekomst weer nieuwbouw.’

 • Bewonersraad: Advies en overleg

  In 2018 vroeg ZVH de Bewonersraad over de volgende onderwerpen advies:

  • huurverhoging 2018;
  • begroting ZVH 2019, meerjarenbegroting 2019 – 2028;
  • portefeuilleplan;
  • statuten ZVH;
  • verkoop aantal objecten kepplerstraat;
  • energiecontract;
  • verhuizing Bewonersraad.

  Naast de onderwerpen die voor advies zijn voorgelegd, sprak ZVH met de Bewonersraad over:

  • voortgang in projecten, waaronder de Kleurenbuurt en de Plantsoenen;
  • prestatieafspraken gemeente Zaanstad;
  • begroting BBZ 2019 en diverse actualiteiten.

  Begin van het jaar was er een themabijeenkomst huurbeleid, toewijzing en betaalbaarheid. Voor de zomer nam ZVH de Bewonersraad mee in de route naar een nieuw ondernemingsplan en konden ze hun visie hierop aan ons meegeven. We organiseerden een bezoek aan de Plantsoenen die een grote renovatie ondergaan. De Bewonersraad heeft ook een presentatie gehad over het nieuwe klantportaal van ZVH.

  Bewonersraad en Raad van Commissarissen

  De leden van de rvc die op voor­dracht van de Bewonersraad zijn benoemd, schuiven periodiek aan bij het overleg van de Bewonersraad en op de jaarlijkse ledenvergadering van de belangenvereniging.

  De voorzitter van de Bewonersraad is in 2018 een keer uitgenodigd aan te schuiven bij een vergadering van de rvc en de bestuurder. Dit kenmerkt de open, transparante en vertrouwelijke wijze waarop we met elkaar om gaan.